JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Poništenje dijela javnog konkursa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ SARAJEVO
Ul. Čekaluša br. 53
www.osmccsa.edu.ba

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), člana 27. stav (2) tačka d)  Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  KS (Sl. novine KS br: 29/21 i 31/21) i Odluke Školskog odbora br: 03-67/22 od  25.01.2022. godine, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo objavljuje

P O N I Š T E NJ E
dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. U tekstu Javnog konkursa, o kojem je Obavještenje objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 30.12.2021. godine, a kompletan tekst konkursa objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje Katnona Sarajevo“, poništava se dio: Nastavnik tehničke kulture i osnova tehnike, 1 izvršilac, 10 časova sedmično (4 časa tehnička kultura i 6 časova osnovi tehnike), na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2022. godine.
  1. Dio teksta Javnog konkursa poništava se zbog prestanka potrebe za popunjavanjem navedenog radnog mjesta.
  1. Preostali dio teksta Javnog konkursa ostaje nepromijenjen.
  1. Poništenje dijela Javnog konkursa objavljeno je u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 27.01.2022. godine, a bit će objavljeno i na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS (mo.ks.gov.ba), JU „Služba za zapošljavanje KS“ (www.szks.ba ) i JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo (www.osmccsa.edu.ba).
  1. Kandidati koji su se prijavili na Javni konkurs mogu preuzeti dokumentaciju koju su dostavili uz prijavu na konkurs, u sekretarijatu škole, svaki radni dan od 09.00 – 13.00 sati, u roku od 30 dana od dana zadnje objave Obavještenja o poništenju dijela javnog konkursa.
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com