JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/24. godini

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar
JU OŠ “MUSA ĆAZIM ĆATIĆ” SARAJEVO
Ul. Čekaluša br. 53
www.osmccsa.edu.ba

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), člana 105. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području KS (Sl. novine KS br: 12/22, 22/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS br: 11-11-30-8785-2/23 od 27.04.2023. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo br: 03-397/23 od 05.06.2023. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/24. godini

 

a) na određeno vrijeme od 01.09.2023. godine do 31.08.2024. godine za:

  1. Spremačica, 1 izvršilac, 40 sati sedmično
  2. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, 8 časova sedmično

b) na određeno vrijeme od 01.09.2023. godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2024. godine za:

  1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma
  2. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 4 časa sedmično

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIMA SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Poslovi navedenih radnih mjesta obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, Pedagoških standarda i općih normative za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole, Pravilnika o radu škole, te drugih relevantnih propisa.

Radnici navedeni pod a) redni br. 2. i pod b) redni broj 1. i 2. obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu:

– neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema NPiP)

– pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

– ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna,

fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)

– pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad

– ostali poslovi:

a) stručno usavršavanje

b) rad u stručnim organima

c) saradnja sa roditeljima

d) rad na pedagoškoj dokumentaciji

e) rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji

f) dežurstvo

g) konsultacije sa učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave)

h) vođenje stručnog aktiva

i) rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole

j) rad u komisiji koju imenuje Školski odbor

k) priprema i izvođenje terenske nastave

l) posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima

m) ostali poslovi po nalogu direktora škole.

Radnici navedeni pod a) redni broj 1. obavljaju poslove čišćenja i održavanja školskih prostorija, dezinfekcije sanitarija, radnih prostorija, opreme i namještaja u objektu škole, te drugi poslovi po nalogu direktora i sekretara škole.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (Sl. novine Federacije BiH br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, NPP-om, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o radu škole, uz primjenu Pravilnika s kriterijima zaprijem radnika u radni odnos osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kanton Sarajevo (Sl. novine KS br: 12/22, 22/22) i to:

Uslovi za radno mjesto pod a) redni broj 1. su:

Završena osnovna i/ili srednja škola.

Uslovi za radno mjesto pod a) redni broj 2. su:

Visoka stručna sprema (VII stepen): Akademija likovnih umjetnosti – nastavnički smjer,

Akademija likovnih umjetnosti nekog drugog smjera sa položenom psihološko-pedagoškom grupom predmeta/završen I ciklus studija: bachelor likovnih umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti, završen II ciklus studija sa stručnim zvanjem magistar likovnih umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti.

Položen stručni ispit.

Uslovi za radno mjesto navedeno pod b) redni broj 1. su:

Visoka stručna sprema (VII stepen) ili viša stručna stručna sprema (VI stepen) – profesor/nastavnik razredne nastave

Nastavu mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje 3 odnosno 4 studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bachelor za određenu oblast, odnosno završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistar za određenu oblast odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka.

Položen stručni ispit.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 2. su:

Visoka stručna sprema (VII stepen), II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ili viša stručna sprema (VI stepen ili I ciklus sa minimalno 240 ETCS bodova) na islamskom fakultetu uz važeću saglasnost Islamske zajednice u skladu sa NPiP

– završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

– završen Islamski pedagoški fakultet u Zenici

– završen Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

– završen Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru

– završen islamski fakultet u inostranstvu sa nostrificiranom diplomom uz položenu pedagoško-didaktičko-metodičku grupu predmeta i odgovarajućim zvanjem:

– profesor/bachelor islamskih nauka

– profesor/bachelor islamske teologije

– bachelor teologije

– diplomirani teolog

– profesor islamskih teoloških studija

– profesor/bachelor islamske vjerounauke i religijskog odgoja

– profesor religijske pedagogije

– profesor islamske pedagogije

– diplomirani profesor islamske vjeronauke

– bachelor islamske vjeronauke

– magistar islamske vjeronauke

– magistar religijske pedagogije

– magistar religijske edukacije

– magistar teolog

– magistar islamskih nauka

– ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta.

Položen stručni ispit.

Napomena za pozicije navedene pod a) redni br. 2. i pod b) redni broj 1. i 2.: U skladu sa članom 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine KS br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), radni odnos mogu zasnovati lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja školske 2020/21. godine uz obavezu da završe II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu navedenog zakona. Radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su obavezna doškolovati se u roku od tri godine od dana donošenja programa doškolovavanja.

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada je na adresi JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme za radna mjesta navedena pod a) redni broj 2. i  pod b) redni broj 1. i 2. ostvaruje se zavisno od rasporeda časova u školskoj 2023/24. godini i traje u dužinu radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 1. je puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u petodevnoj radnoj sedmici, po rasporedu u smjenama u skladu sa GPR-a.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika navedenih pod a) redni broj 2., te pod b) redni broj 1. i 2. iznosi 1.201,20 KM odnosno 1.306,80 KM, a tačan iznos utvrđuje se na osnovu stepena stručne spreme i stečenog stručnog zvanja radnika.

Osnovna plaća radnika navedenog pod a) redni broj 1. iznosi 726,00 KM.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije):
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
b) diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

e) svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju preliminarnih odluka iz člana 19. Pravilnika elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi za javni konkurs, a čiji obrazac je dat u prilogu

f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije):
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi

c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) potvrdu/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne stariju od 3 mjeseca),

f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

g) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju,

h) potvrda o posebnom priznanju UNSA,
i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciiji i to:

– uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog boraca i nestalog branioca

– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog borca, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom

– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja

– uvjerenje o učešću u oružanim snagama

– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta (ne starije od 6 mjeseci)
j) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području  KS u posljednja 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Nakon bodovanja iz člana 9., 10., 11., 12. i 13. Pravilnika na osnovu općih i posebnih kriterija, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova, u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (borci – branitelji BiH i članovi njihovih porodica) dodaju se bodovi kako je to propisao Uredbom o jedinstvenim kriterjima i pravilima za zapošljavnaje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo i općinama KS i Gradu Sarajevo (Sl. novine KS br. 37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi iz prethodnog stava računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u KS (Sl. novine KS br: 38/20 i 28/21).

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično na protokol Škole ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo – sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“

Poželjno je da kandidati dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata, koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole, u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat, koji bude primljen po konkursu, obavezan je dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju konačne Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 19. stav (8) odnosno člana 20. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Obavještenje o raspisanom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 07.06.2023. godine, a kompletan tekst konkursa objavljen je na službenoj internet stranici JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“. Rok za prijavu na Javni konkurs je 10 (deset) dana od dana objave Obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i krajnji rok za prijavu je 17.06.2023. godine.

PRILOG:

 

Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

Na osnovu člana 19. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine KS br. 12/22, 22/22), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

U _____________________, dana ___ . ___ . 2023. godine

Kandidat/kandidatkinja _______________________

  • Konkurs u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem linku: KONKURS
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com