JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Škola u prirodi i ekskurzija

ŠKOLA U PRIRODI

U mjesecu maju i junu se organizuje boravak djece I, II, III i IV razreda u prirodi i nastavni sadržaji realizuju se u prirodi.

Nastavničko vijeće odabire najpovoljnije rješenje, s tim da se zadnjih školskih godina prednost daje planini (Bjelašnica, Igman, Vlašić ili Kladanj), a iznimno boravak na moru sa realizacijom škole plivanja.
Pri odabiru destinacije za školu u prirodi konsultovaće se Vijeće roditelja, a u komisiji za odabir destinacije biće po jedan roditelj učenika iz odjeljenja koje ide u školu u prirodi, učiteljica i uprava škole.

Uz posebnu organizaciju i poseban program realizovati postavljene zadatke.
Uz iskusne prosvjetne radnike u projekat uključiti ljekara i saradnike i studente Pedagoške akademije u Sarajevu i Fakulteta za fizičku kulturu Sarajevo.

EKSKURZIJA

Početkom septembra ili pred kraj školske godine sa učenicima IX razreda se organizuje ekskurzija.
Pri donošenju odluke o destinaciji vrše se konsultacije sa Vijećem učenika i Vijećem roditelja, a posebna pažnja se posvećuje obezbjeđivanju donacija kako bi svi zainteresovani učenici otišli na ekskurziju.

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta

Prilikom pripreme i realizacije Škole u prirodi i ekskurzije poštuju se odrednice PRAVILNIK-a O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI zajedno sa svim izmjenama i dopunama.

Pravilnik Izmjene Pravilnika
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com