JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Zaštita djece u riziku od neprihvatljivih ponašanja

Usljed nezadovoljenja potreba za ljubavi, pažnjom, brigom, nadzorom i kontrolom djeca u svom porodičnom i školskom okruženju manifestuju ponašanja koja obiluju stresom, frustracijama,  tenzijom, nesigurnošću, strahovima, ljubomorom, nasiljem i drugim oblicima ponašanja koji vode u negativnu afirmaciju.  Takođe, socijalna izolacija, nedovoljno emocionalne razmjene, odbacivanje, prijetnje, povreda granica – zlostavljanje, iskorištavanje, zanemarivanje kod djece ostavljaju posljedice na mentalno zdravlje i narušavaju dobrobit što za posljedicu ima poremećaje ishrane, sna, ophođenja sa okolinom, depresiju, pasivnost, anksioznost, nisko samopouzdanje i samopoštovanje i druge probleme.

Škola ima važnu odgojno – obrazovnu ulogu za rast i razvoj djece i predstavlja mjesto gdje se mogu prepoznati ponašanja koja impliciraju da je dijete žrtva ili počionioc nasilnog ponašanja. Zato se na školu gleda kao na „ protektivni faktor“  i očekuje se da škola stvara uslove za ostvarivanje prava djece na zaštitu od svih oblika zanemarivanja, zapuštenosti, zlostavljanja i nasilja. U skladu sa evropskim i svjetskim trendovima na kreiranju strategija za prevenciju nasilja i zaštitu djece, i osnovne škole Kantona Sarajevo sada imaju zvaničnu strategiju kroz „Program (sekundarne) prevencije neprihvatljivih ponašanja kod djece i zaštita djece u riziku u osnovnim školama KS“ –  koja je utemeljena na jedinstvenom konceptu ostvarenja „najboljeg interesa djeteta“. Ovaj program ide istovremeno u pravcu ranog prepoznavanja, pravovremenog prijavljivanja i pružanja stručnog tretmana i zaštite djece u riziku. Osnovni cilj je pružanje odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana za djecu kod kojih se prepozna neki od 20 indikatora sa liste faktora rizika. U pružanju zaštite i tretmana djece  u riziku od neprihvatljivih ponašanja koja impliciraju da su počinioci ili žrtve nasilnog ponašanja, škola dijeli odgovornost sa resursima iz lokalne zajednice – Centri za socijalni rad i Centri za mentalno zdravlje. Dakle da bi ciljevi bili ostvarivi i da bi Program prevencije i zaštite uspio, neophodan je angažman edukovanih, visoko motiviranih i senzibiliziranih stručnjaka iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i policije, jer je  multidisciplinarni i multisektorski pristup jedini održiv u sistemu podrške i zaštite djece.

Kada se kod djeteta prepozna neki od faktora rizika koji ometaju njegovo normalno funkcionisanje, štete njegovom rastu i razvoju i ukazuju na negativne ishode ( neko od ponašanja sa liste faktora rizika)  – slijedi postupanje u skladu sa Pravilnicima koji obavezuju školu da o tome vodi propisanu evidenciju, dokumentaciju i djeluje u najboljem interesu djeteta.
(1. Pravilnik o pružanju odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana
2. Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštita u osnovnim školamam KS)

Sadržaj odgojno-obrazovne podrške :

– odgojno usmjeravanje učenika;
 – individualne ili grupne razgovore usmjerene,  razvoju socijalnih i životnih vještina;
– uključivanje učenika u individualni i/ili,  grupni rad  usmjeren na razvoj socijalnih vještina učenika; 
– usmjeren razvoj socijalnih vještina učenika;
individualnu i/ili grupnu pomoć u učenju; 
– uključivanje učenika u dopunsku ili dodatnu nastavu;
– dodatnu pažnju učitelja/nastavnika učenika usmjerenu poticanju aktivnog sudjelovanja učenika u nastavnom procesu;
uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti ;
– individualno i/ili grupno savjetovanje roditelja s ciljem jačanja odgojnih kompetencija roditelja;
osnaživanje i unaprjeđivanje kompetencija učitelja/nastavnika za rad s učenicima u riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja;                        
– druge odgovarajuće oblike podrške.                                                    

  • Stručni tretman koji se provodi od strane stručne službe škole, podrazumijeva :

– utvrđivanje uzroka neprihvatljivih oblika ponašanja,
– procjenu učeničkih potreba,
– definisanje sadržaja i oblika rada u skladu sa prepoznatim potrebama učenika – angažman svih relevantnih faktora

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com