JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Javne nabavke

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16) ustanovljena je obaveza vođenja Baze podataka o javnim nabavkama u organima uprave i službama, za javne institucije na nivou Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji su dužni primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
  • Odluka o poništenju  postupka javne nabavke usluga – distribucija električne energije – LINK
  • Odluka o poništenju  postupka javne nabavke usluga – prevoz i zbrinjavanje otpada – LINK
  • Odluka o poništenju  postupka javne nabavke usluga – isporuka vode i odvođenje otpadnih voda – LINK
  • Pretraga od 01.01.2021. godine:

  • Pretraga do 31.12.2020. godine:

Osnovni elementi ugovora:


Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com