JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta – nastavnik matematike

Javni konkurs u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ SARAJEVO
Ul. Čekaluša br. 53
www.osmccsa.edu.ba

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), člana 105. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač KS (Sl. novine KS br: 29/21 i 31/21), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS br: 11-30-36616-1 od 11.10.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj: 03-719/21 od 18.10.2021. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

NAZIV RADNOG MJESTA
Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s neplaćenog odsustva, a najkasnije do 15.02.2022. godine
OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIMA SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Poslovi navedenog radnog mjesta obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole, Pravilnika o radu škole, te drugih relevantnih propisa.

Radnici navedenog radnog mjesta obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:
– neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema NPiP)
– pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
– ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, – dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)
– pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad
– ostali poslovi:
a) stručno usavršavanje
b) rad u stručnim organima
c) saradnja sa roditeljima
d) rad na pedagoškoj dokumentaciji
e) rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji
f) dežurstvo
g) konsultacije sa učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave)
h) vođenje stručnog aktiva
i) rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole
j) rad u komisiji koju imenuje Školski odbor
k) priprema i izvođenje terenske nastave
l) posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima
m) ostali poslovi po nalogu direktora škole.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (Sl. novine Federacije BiH’ br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, NPP-om, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o radu škole, uz primjenu Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač KS (Sl. novine KS broj: 29/21 i 31/21) i to:
– završen Prirodno-matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi
– završena Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija – grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi
– Filozofski fakultet – grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi
– lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast, odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom
– položen stručni ispit.

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA
Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač KS (Sl. novine broj: 29/21 i 31/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS broj: 38/20, 28/21).
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području KS u posljednja 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci)
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJA RADA
Mjesto obavljanja rada je na adresi JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME
Radno vrijeme za navedeno radno mjeso ostvaruje se zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/22. godini i traje u dužinu radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu škole i ugovorom o radu radnika.

OSNOVNA PLAĆA
Osnovna plaća radnika za navedeno radno mjesto iznosi 1.071,00 KM, 1.102,50 KM, 1.134,00 KM, 1.165,50 KM, 1.228,50 KM ili 1.291,50 KM i zavisi od zvanja i stepena stručne spreme radnika.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama, a krajnji rok za prijavu na konkurs je 01.11.2021. godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENJE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA
Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 033/208-567.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo – Komisiji za provođenje procedure po javnom konkursu za prijem radnika sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata, koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole, u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, kandaidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):

a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. i 25. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi za javni konkurs f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta objavljenim na službenoj stranici škole.

2. DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa tačno navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
 b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom  osposobljavanju u ustanovi,
c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje KS (ne stariju od 3 mjeseca),
f) potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje KS ili da jej u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika)
g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (Sl. novine KS br. 19/04)
i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (Sl. novine KS br. 19/04)
j) potvrda o posebnom priznanju UNSA,
k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:
– uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog boraca i nestalog branioca
– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog borca, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida
– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom
– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja
– uvjerenje o učešću u oružanim snagama
– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida
– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu kandidata koji bude primljen po konkursu, da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mail-a i/ili telefonskim putem biti obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radni i stručnih sposobnosti, izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5) odnosno člana 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Obavještenje o raspisanom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 22.10.2021. godine, a kompletan tekst konkursa objavljen je na službenoj internet stranici JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo i putem službenog mail-a škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“ radi objavljivanja na njihovim  službenim internet stranicma uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs, a ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com