JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/22. godini

Javni konkurs u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ SARAJEVO
Ul. Čekaluša br. 53
www.osmccsa.edu.ba

Na osnovu člana 94., a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20), člana 105. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, člana 4., 5., 6. i 18.  Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač KS (Sl. novine KS br: 29/21), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS br: 11-30-25561-2 od 23.07.2021. godine i Odluke Školskog odbora broj: 03-486/21 od 05.08.2021. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/22. godini

NAZIV RADNIH MJESTA
a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2022. godine:
nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma
b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine:

 1. nastavnik BHS jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 časova sedmično
 2. nastavnik informatike, 1 izvršilac, 12 časova sedmično
 3. nastavnik osnova tehnike, 1 izvršilac, 6 časova sedmično
 4. nastavnik tehničke kulture, 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 5. nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, 9 časova sedmično
 6. spremačica, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 7. spremačica, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

c) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 30.06.2022. godine:

 1. nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma
 2. nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, 5 časova sedmično

d) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 31.08.2022. godine:

 1. nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, puna nastavna norma

e) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2022. godine:

 1. samostalni referent za plan i analizu, 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

f) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s neplaćenog odsustva, a najkasnije do 30.06.2022. godine:

 1. nastavnik matematike, 1 izvršilac, 20 časova sedmično

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIMA SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Poslovi navedenih radnih mjesta obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole, Pravilnika o radu škole, te drugih relevantnih propisa.

Radnici navedeni pod a) redni br. 1, pod b) redni broj 1. do redni broj 5., pod c) redni broj 1. i 2., pod d) redni broj 1, pod f) redni broj 1. obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:

 • neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema NPiP)
 • pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,
 • ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)
 • pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad
 • ostali poslovi:

a) stručno usavršavanje
b) rad u stručnim organima
c) saradnja sa roditeljima
d) rad na pedagoškoj dokumentaciji
e) rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji
f) dežurstvo
g) konsultacije sa učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave)
h) vođenje stručnog aktiva
i) rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole
j) rad u komisiji koju imenuje Školski odbor
k) priprema i izvođenje terenske nastave
l) posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima
m) ostali poslovi po nalogu direktora škole.

Radnici navedeni pod b) redni broj 6. i 7. obavljaju poslove čišćenja školskih prostorija, dezinfekcije sanitarija, radnih prostorija, opreme i namještaja, održavanja biljaka i cvijeća u objektu škole i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

Radnici navedeni pod e) redni broj 1. obavljaju slijedeće stručne računovostveno-finansijske poslove:

– praćenje i sprovođenje zakona o finansijskom poslovanju, o računovodstvu, knjigovodstvu, trezoru, o izvršenju budžeta, i drugih zakonskih propisa donijetih na osnovu zakona iz ove oblasti,
– poslovi analize/analiza izvršenja plana iz predhodne godine, izrada uporednih po strukturi plana i izrada podloga za planske aktivnosti za narednu godinu, analiza izvršenja po bilansnim stavkama, izrada uporednih pogleda za izradu finansijskog plana za narednu godinu,
– poslovi planiranja/izrada godišnjeg plana po svim analitičkim i sintetičkim strukturama, učešće u izradi godišnjeg plana ostalih aktivnosti Škole,
– izrada periodičnih izvještaja i završnog računa/redovno knjiženje svih poslovnih promjena koje se odnose na finansijsko poslovanje škole, zaključivanje analitičkih i sintetičkih konta, bilansno usaglašavanje poslovnih promjena po kontima i dnevniku, izrada bilansa uspjeha, izrada bilansa stanja,
– pripremni i organizacioni poslovi/priprema godišnje inventure i koordinacija s radnim komisijama,
– sve aktivnosti nadzora i provedebe nad vlastitim prihodima Škole,
– obračunski poslovi /pripreme za obračun plaća, naknada i drugih primanja koja imaju karakter materijalnih troškova, doprinosa i obaveza, obračun kredita, osiguranja, izrada virmana,
– saradnja s institucijama (Ministarstvo, Ministarstvo finanasija KS i druge relevantne institucije za obavljenje ovog posla),
– obavlja i druge stručne poslove i radne zadatke po nalogu direktora.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (Sl. novine Federacije BiH’ br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, NPP-om, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o radu škole, uz primjenu Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl. novine KS broj: 29/21) i to:
Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 1., pod c) redni broj 1. i pod d) redni broj 1. su:

– VII stepen stručne spreme, kao i lica sa završenim I, II ili III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta, koji ima odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan NPiP.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 1. su:

 • profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
 • profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika
 • profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti
 • profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika
 • profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda
 • profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika
 • profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti
 • profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika
 • profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH
 • magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
 • magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika
 • bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH
 • lica sa završenim II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su 16.06.2017. godine zatečena na poslovima nastavnika u radnopravnom statusu na neodređeno vrijeme, mogu nastaviti rad na tim poslovima

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 2. su:

– završena visoka (VII stepen), I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ili viša (VI stepen) ili I ciklus na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu uz položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta, koji ima odgovarajući profil stručne spreme propisan NPiP:
– prof. bachelor – nastavnički smjer
– prof. informatike
– prof. tehničkog odgoja i informatike
– prof. matematike i informatike
– bachelor informatike i tehnike
– bachelor matematike i informatike
– bachelor tehničkog odgoja i informatike
– bachelor fizike i informatike
– bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom
– magistar – nastavnički smjer
– magistar tehničkog odgoja i informatike
– magistar računarstva i informatike
– magistar matematike i informatike
– magistar informatike i tehnike
– magistar matematike – nastavnički smjer
– bachelor softverskog inžinjerstva
– diplomirani matematičar-informatičar
– diplomirani informatičar
– diplomirani inžinjer informatike i računarstva
– diplomirani inžinjer elektrotehnike
– magistar softverskog inžinjerstva
– magistar matematičkih nauka – smjer teorijska kompjuterska nauka

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 3. i 4. su:

– Pedagoški fakultet-odsjek kultura življenja i tehnički odgoj
– Pedagoški fakultet-odsjek kultura življenja, tehnički odgoj i informatika
– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika -zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike
– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 bodova)
– Pedagoški fakultet – profesor tehničkog odgoja (240 bodova)
– profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja
– profesor politehničkog obrazovanja i odgoja
– profesor tehničkog obrazovanja
– nastavnik tehničkog obrazovanja
– Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj – informatika
– Nastavnički fakultet – nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem
– Viša pedagoška škola – nastavnik politehnike
– Pedagoško-tehnički fakultet – profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja
Pored navedenih uslova za vršenje poslova mogu izvoditi i osobe sa završenim:
– I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalaureat/ bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra tehničkog odgoja i kulture življenja, magistra tehničkog odgoja, magistra tehničkog odgoja i informatike, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju – metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.

Nastavu iz predmeta Tehnička kultura mogu izvoditi diplomirani mašinski inženjeri s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta.

Osoba iz prethodnog stava dužna je ove ispite položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 5. su:

– visoka stručna sprema (VSS) iz oblasti likovne umjetnosti
– završena Akademija likovnih umjetnosti – nastavnički smjer
– lica koja su završila neki drugi smjer na Akademiji likovnih umjetnosti ukoliko su položili psihološko-pedagošku grupu predmeta, a što je ekvivalent bolonjskom sistemu
– bachelor likovnih umjetnosti – nastavnički odsjek – edukacija likovnih umjetnosti (I ciklus studija)
– magistar likovnih umjetnosti – nastavnički odsjek – edukacija likovnih umjetnosti (II ciklus studija)

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 6. i 7. su:

– završena osnovna ili srednja škola

Uslovi za radno mjesto pod c) redni broj 2. su:

– visoka stručna sprema (VII stepen), II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ili viša (VI stepen ili I ciklus sa minimalno 240 ETCS bodova) na islamskom fakultetu uz važeću saglasnost Islamske zajednice u skladu sa NPiP
– završen Fakultet islamskih nauka
– završen Islamski pedagoški fakultet
– završen islamski fakulteti u inostranstvu sa nostrificiranom diplomom i položenom pedagoško-didaktičko-metodičkom grupom predmeta
– profesor/bachelor islamskih nauka
– profesor/bachelor islamske teologije
– bachelor teologije
– diplomirani teolog
– profesor islamskih teoloških studija
– profesor/bachelor islamske vjerounauke i religijskog odgoja
– profesor religijske pedagogije
– profesor islamske pedagogije
– diplomirani profesor islamske vjeronauke
– bachelor islamske vjeronauke
– magistar islamske vjeronauke
– magistar religijske pedagogije
– magistar religijske edukacije
– magistar teolog
– magistar islamskih nauka
– ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta

Uslovi za radno mjesto pod e) redni broj 1. su:

– završen najmanje VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje I ciklusa bolonjskog sistema sa 240 ETCS bodova ili II i III ciklusa bolonjskog sistema

– završen Ekonomski fakultet ili neka druga visokoobrazovna institucija ekonomske struke

Uslovi za radno mjesto pod f) redni broj 1. su:

– VII stepen stručne spreme, kao i osobe sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa u trogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem – nastavnik, odnosno profesor, odnosno bachelor
– završen Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
– završena Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija – grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
– Filozofski fakultet – grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi.
– lica sa završenim I ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast, odnosno završenim III ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.
Važna napomena: Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 29/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 38/20, 28/21).
Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

 

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada je na adresi JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme za radna mjesta navedena pod a) redni broj 1., pod  b) od rednog broja 1. do rednog broja 5, pod c) redni broj 1. i 2., pod d) redni broj 1. te pod f) redni broj 1. ostvaruje se zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/22. godini i traje u dužine radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

Radno vrijeme za radna mjesta navedena pod b) redni broj 6. i 7., te pod e) redni broj 1. je puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u petodevnoj radnoj sedmici, od ponedjeljka do petka.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika navedenih pod a) redni broj 1., pod  b) od rednog broja 1. do rednog broja 5, pod c) redni broj 1. i 2., pod d) redni broj 1. te pod f) redni broj 1. iznosi 1.071,00 KM, 1.102,50 KM, 1.134,00 KM, 1.165,50 KM, 1.228,50 KM ili 1.291,50 KM i zavisi od zvanja i stepena stručne spreme radnika.

Osnovna plaća radnika navedenih pod b) redni broj 6. i 7. iznosi 645,75 KM.

Osnovna plaća za radnika navedenog pod e) redni broj 1. iznosi 1.165,00 KM.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama, a krajnji rok za prijavu na konkurs je 19.08.2021 godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENJE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 033/208-567.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo – Komisiji za provođenje procedure po javnom konkursu za prijem radnika sa naznakom – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata, koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole, u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, kandaidati su dužni dostaviti:

 1. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):
  a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
  b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
  c) izvod iz matične knjige rođenih,
  d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. i 25. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi za javni konkurs
  f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta objavljenim na službenoj stranici škole.
 2. DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):
  a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa tačno navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
  b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanjuu u ustanovi,
  c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
  d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  e) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne stariju od 3 mjeseca),
  f) potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje KS ili da jej u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika)
  g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
  h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
  i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
  j) potvrda o posebnom priznanju UNSA,
  k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciiji i to:
  – uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog boraca i nestalog branioca
  – rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog borca, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida
  – dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom
  – rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja
  – uvjerenje o učešću u oružanim snagama
  – uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida
  – rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
  l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji jeu upotrebi u Kantonu Sarajevo.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu kandidata koji bude primljen po konkursu, da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mail-a i/ili telefonskim putem biti obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radni i stručnih sposobnosti, izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5) odnosno člana 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Obavještenje o raspisanom konkursu objavljeno je u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 09.08.2021. godine, a kompletan tekst konkursa objavljen je na službenoj internet stranici JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo i putem službenog mail-a škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“ radi objavljivanja na njihovim  službenim internet stranicma uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs, a ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

Javni konkurs u .pdf formatu možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni konkurs
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com