JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Analiza đačke torbe

TEŽINA ĐAČKE TORBE

U cilju rasvjetljevanja problema težine đačke torbe, rukovodstvo OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ je poduzelo određene aktivnosti kako bi, bar djelimično, detektovalo razloge preteške đačke torbe. U tom cilju urađeno je sljedeće:

1. Izmjereni su, pojedinačno, svi udžbenici koji su u upotrebi u našoj školi.

2. Izmjerene su sveske (male tvrdih i mehkih korica i velike tvrdih i mehkih korica)

3. Ustanovljena je prosječna težina opreme potrebne za nastavni predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj kao i za nastavni predmet Likovna kultura.

4. Anketirani su nastavnici predmetne i razredne nastave na osnovu čega se stekao uvid u to šta je POTREBNO, šta POŽELJNO a šta NIJE POTREBNO nositi u školu za određeni nastavni predmet.

5. Na osnovu rasporeda V1, VI1, VII1, VIII1 i IX1 napravljen je tabelarni prikaz težine školskog pribora po danima u varijanti da:
a) učenici nose sve udžbenike za nastavne predmete koje imaju taj dan
b) učenici za sve nastavne predmete osim Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, nose sveske težine od 150 do 200 g (što je težina najteže male sveske tankih korica i najlakše velike sveske tankih korica i težina fascikle za Tehničku kulturu, odnosno bloka za Likovnu kulturu)
c) učenici nose opremu za Tjelesni i zdravstveni odgoj prosječne težine od 1000 g

6. Na osnovu pojedinačne težine učenika V1, V2, VI1, VII1 i IX1 ustanovljena je prosječna težina učenika tog uzrasta i uporedila sa prosječnom težinom njihove đačke torbe.

ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata dobijenih mjerenjem udžbenika, svesaka i ostalog potencijalnog sadržaja đačke torbe, njihovom usporedbom sa dnevnim rasporedom i prosječnom težinom učenika uzrasta od V do IX razreda, razlozi preteške đačke torbe ne mogu biti u onome što nastavnici zahtijevaju od učenika da nose u školu.

Preuzmi kompletan izvještaj
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com