JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Eksterna matura u školskoj 2021/2022. godini

TERMINI POLAGANJA

Na osnovu dopisa broj: 11-04-34-3033-6/22 Ministarstva za odgoj i obrzovanje polaganje eksterne mature odvijaće se prema sljedećem rasporedu:

 • 16.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
 • 16.06.2022. godine od 11:00 do 12:00 – Engleski  jezik
 • 17.06.2022. godine od 9:00 do 10:00 – Matematika
KALENDAR AKTIVNOSTI- LINK
OSNOVNE INFORMACIJE I KATALOZI

Informaciju vezanu za provođenje eksterne mature za učenike 9. razreda prenosimo u potpunosti sa web stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS objavljenu 15.12.2021. godine:

Dragi nastavnici, učenici i roditelji

u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.

Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije, te je stoga rad kantonalnih maturalnih organa usmjeren u sljedećim smjerovima:

Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA –  https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura

Uvjerena sam u sposobnosti naših nastavnika i učenika, i sigurna sam da ćemo kvalitetnim i predanim radom doći do dobrih rezultata prilikom polaganja eksterne mature.

Naida Hota-Muminović

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE
 • Pravilnik o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18):

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sluzbene_novine_25_18.pdf

 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 17/19):

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl.list_17-19.pdf

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 24/19):

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl._novine_24-19.pdf

 • Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini – 19.5.2022.godine:

https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/odluka_o_kriterijima_za_prijem_ucenika_u_prvi_razred_srednjih_skola_kantona_sarajevo_22.pdf

 • Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature
 1. Katalozi zadataka broje po 200 pitanja/zadataka;
 2. Ispitna pitanja prilikom polaganje eksterne mature će biti formirana iz pitanja ponuđenih u katalozima;
 3. Prilikom razrade ispitnih pitanja u katalozima, predmetne komisije su uzele u obzir činjenicu da su učenici pohađali online model nastave duži period.
 4. Katalog – Prilagođeni nivo – PDF / Interaktivni katalog
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com