JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Oglas za upis u prvi razred školske 2019/2020.godine

Broj: 03-172/19
Sarajevo, 13.03.2019. godine

Na osnovu člana 57. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine KS br. 23/17 i 33/17) i člana 40. Pravila JU OŠ”Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo objavljuje se

O G L A S
o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

U periodu od 01. do 30. aprila 2019. godine vršit će se evidentiranje djece – školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.

Školski obveznici su djeca koja do 01.03.2019. godine navršavaju 5 i po godina života.  Zakon je ostavio mogućnost i ranijeg polaska djeteta u školu, uz pismeni zahtjev roditelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Školskom području JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripadaju ulice: Alipašina /desna strana od M. Tita do Zetre/, Maršala Tita /desna strana od Koševa do Alipašine/, Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića /lijeva strana do raskršća Džidžikovac/, Džidžikovac /lijeva strana do raskršća sa Čekalušom/, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik /lijeva strana od raskršća Himzarine do Bolničke/, Stjepana Tomića /preko objekta Zetra izlazi na Alipašinu i presijeca ulicu Patriotske lige/, Patriotske lige /do raskršća sa ulicom Stjepana Tomića/ i Ciglanska. U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, a na osnovu odobrenja ministra, u prvi razred se može upisati i dijete koje ima prebivalište na području druge općine na teritoriji KS odnosno na teritoriji BiH.

Prilikom upisa roditelji su dužni donijeti izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća, CIPS-ovu prijavu kao dokaz o mjestu prebivališta djeteta, te uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Dokumenta se mogu predati sekretaru škole (Čekaluša 53, I sprat) svakim radnim danom od 9:00 do 15 :30 sati.

Direktor škole

Fatima Prohić

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com